Huishoudelijk Regelement

Versie 3.0 – 6 november 2013

ALGEMEEN

Artikel 1. Document

Dit document omvat het Huishoudelijk Reglement van de Studievereniging voor ICT & Media;

DE LEDEN

Artikel 2. Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging kent drie varianten:

 1. Normaal lid;
 2. Erelid;
 3. Alumnilid;

Artikel 3. Statutair lidmaatschap

Het normale lidmaatschap is het lidmaatschap zoals beschreven in de statuten;

Artikel 4. Normaal lidmaatschap

 1. Normale leden kunnen door schriftelijk bij het bestuur kenbaar te maken het normale lidmaatschap omzetten in het alumnilidmaatschap;

Artikel 5. Erelidmaatschap

 1. Het erelidmaatschap is een eretitel met benoeming voor het leven voor niet-leden of oud-leden die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging;
 2. Ereleden zijn niet-betalende leden en bezitten geen stemrecht;
 3. Ereleden kunnen slechts worden voorgedragen door het bestuur. Benoeming vindt plaats na goedkeuring door de algemene vergadering;
 4. Nieuwe ereleden worden in het verenigingsorgaan vermeld;

Artikel 6. Alumnilidmaatschap

 1. Het alumnilidmaatschap is een titel voor donateurs die:
 2. Hebben aangegeven een door het bestuur bepaald minimum bedrag te doneren;
 3. In het verleden ingeschreven hebben gestaan bij de Haagse Hogeschool voor ICT & Media of een soortgelijke, daarvoor in de plaats gekomen studierichting;
 4. Alumnileden bezitten geen stemrecht tevens niet het recht zitting te nemen in de Kascontrole Commissie;

DE RECHTEN VAN DE LEDEN, ERELEDEN EN ALUMNILEDEN

Artikel 7. Actief lidmaatschap

Alle normale leden hebben, behoudens de toepassing van artikelen van de statuten en dit reglement, het recht zich beschikbaar te stellen voor zitting in een commissie of voor het organiseren van een activiteit;

Artikel 8. Normale leden en ereleden

Alle normale leden en ereleden hebben, behoudens de toepassing van artikelen van de statuten en dit reglement, de volgende rechten:

 1. Aan alle verenigingsactiviteiten deel te nemen, anders dan die waarvoor één of meer selectiecriteria bestaan of die een deelnemersquotum kennen;
 2. Zich in te schrijven voor alle verenigingsactiviteiten waarvoor één of meer selectiecriteria bestaan of die een deelnemersquotum kennen;

Artikel 9. Alumnileden

Alle alumnileden hebben, behoudens de toepassing van artikelen van de statuten en dit reglement, de volgende rechten:

 1. Aan alle verenigingsactiviteiten die deels of geheel voor alumnileden worden georganiseerd, deel te nemen, anders dan die waarvoor één of meer selectiecriteria bestaan of die een deelnemersquotum kennen;
 2. Zich in te schrijven voor alle verenigingsactiviteiten die deels of geheel voor alumnileden worden georganiseerd en waarvoor één of meer selectiecriteria bestaan of die een deelnemersquotum kennen;

DE PLICHTEN VAN DE LEDEN

Artikel 10. Alle leden

Alle leden hebben onder meer de volgende plichten:

 1. Zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen van de vereniging na te leven;
 2. Het materiaal en de overige eigendommen van de vereniging met overleg te gebruiken en de door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit het normale gebruik, te vergoeden;

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11. Algemene vergadering

 1. Een stemgerechtigd lid kan door schriftelijke machtiging maximaal twee andere stemgerechtigde leden vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering;

HET BESTUUR

Artikel 12. Samenstelling, werkwijze en besluitvorming

 1. Het bestuur bestaat ten minste uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester;
 2. Het bestuur vergadert ten minste één keer per maand en verder zo vaak als de voorzitter of één van de andere bestuursleden dit noodzakelijk achten;
 3. Het bestuur beslist bij enkelvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, indien ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is; In geval de stemmen staken, wordt in de volgende vergadering van het bestuur over het onderhavige onderwerp opnieuw gestemd; Als de stemmen wederom staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend;

Artikel 13. Taken

Het bestuur verdeelt de taken van de niet in functie gekozen leden; de in functie gekozen leden van het bestuur kunnen een gedeelte van hun taak overdragen aan een ander lid van het bestuur of delegeren aan een ander lid van de vereniging; Hiervan wordt in het verenigingsorgaan mededeling gedaan;